Algemene voorwaarden "Party voor Kids”


Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Party voor Kids (dat deel uitmaakt van Fun voor Kids Vereniging Zonder Winstoogmerk is, hierna vermeld als PvK), met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, hebbende als hoofdactiviteit het organiseren kinderfeestjes, en de klant, die de diensten van PvK uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering, o.a. de Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.


Artikel 2 : Reservatie

Het reservatieformulier moet schriftelijk worden ingevuld op de website. Na ontvangst door PvK van een volledig ingevuld reservatieformulier, ontvangt de klant (enkel via email) de schriftelijke bevestiging van PvK van de reservatie, waardoor deze definitief wordt. Stijgen in aantal kinderen kan tot 1 dag voordat het feestje plaatsvindt. (Maximum 3 kinderen als u de dag voordien bijboekt. Meer dan 3 kinderen bijboeken kan tot een week op voorhand.) Dalen kan niet meer. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden. De algemene voorwaarden wordt de klant schriftelijk medegedeeld en hij wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en te hebben aanvaard. PvK behoudt zich het recht om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren.


Artikel 3: Betalingsmodaliteiten

De klant ontvangt de factuur (bevestiging via mail) dewelke betaald dient te worden ten laatste 14 dagen na ontvangst. Dit kan contant op het adres van PvK of via betaling op een door PvK opgegeven bankrekeningnummer. Vermeld steeds bij de mededeling de factuurnummer die u ontvangen heeft. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan PvK te worden gemeld. In geval van ernstige tekortkoming door PvK aangaande haar verbintenissen, is een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd. Een tekortkoming wordt pas als zodanig aanzien indien meer dan 3/4 van de deelnemers de tekortkoming schriftelijk en gemotiveerd hebben gemeld aan FvK binnen een periode van 5 dagen na het feestje. Pvk houdt zich het recht voor om het kinderfeestje niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. De volledige som wordt dan teruggestort.


Artikel 4: Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, &2,3° en conform de vermelding op het reservatieformulier. De prijzen blijven geldig tot aan de op het reservatieformulier vermelde datum, of zoveel langer als door PvK schriftelijk wordt bevestigd aan de klant. 

Voor een extra jarige binnen hetzelfde feestje, wordt een toeslag van € 15 (per extra jarige) aangerekend.


Artikel 5: Annulatie

Indien de betalingstermijn van 14 dagen correct gehanteerd werd, kan bij annulatie tot 30 dagen voor het verjaardagsfeestje 50% van de betaalde som teruggestort worden. Bij annulatie tot 7 dagen voor aanvang, kan er 25% van de betaalde som teruggestort worden. Bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang zal het volledige bedrag verschuldigd blijven aan PvK. Indien de betalingstermijn van 14 dagen niet gehanteerd wordt, zal PvK het verjaardagsfeestje annuleren en een administratieve kost aanrekenen van 25% van de verschuldigde som .
Opgelet: Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren (via e-mail), niet telefonisch! 


Artikel 6: Bescherming van het Privé-leven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van PvK. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan derden, behoudens verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van reservatie. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Darvoor volstaat het te schrijven naar PvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem. Tijdens de kinderfeestjes worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire doeleinden. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor kinderfeestjes van PvK. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds terecht bij PvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem.


Artikel 7: Datum verjaardagsfeestje

Behoudens overmacht aan de zijde van PvK (staking, lock-out, oorlog, … ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen PvK en de klant, vindt het verjaardagsfeestje plaats op de datum en het tijdstip zoals het factuur aanduidt. De klant kan tot 10 dagen voorafgaandelijk aan het feestje schriftelijk een wijziging van datum aanvragen. PvK zal steeds al het mogelijke doen om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, doch geeft hiertoe geen garanties. Per aanvraag tot wijziging van datum zal een bedrag van 13 € ten titel van administratieve onkost aangerekend worden.


Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd.